Polityka prywatności

Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, poniżej         zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w momencie              wejścia na stronę www.calkiemzdrowo.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu calkiemzdrowo.pl jest Całkiem Zdrowo Karolina Rybarska, będący jednocześnie Usługodawcą. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 • Administrator zbiera dane osobowe w celu:
 • nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego Usług,
 • udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
 • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej  danych,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 • Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi;
 • innym administratorom, np. kurierom.
 1. PLIKI „COOKIES” I INNE TECHNOLOGIE
 • Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • Pliki „cookies” zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:
 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów.
 • Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania „cookie”s, jednak w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty usługodawcy.
 • Ponadto Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
 • kod śledzenia Google Analytics– w celu analizy statystyk Serwisu. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Serwisu udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach „cookies”, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • piksel konwersji Facebooka– w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, w tym przypadku wykorzystywane są pliki „cookies” firmy Facebook.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo– wyświetlając taki film, automatycznie udzielana jest zgoda na wykorzystywanie plików „cookies” firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików „cookies” firmy Vimeo.
 1. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować pod adres mailowy [email protected]lub pod adres korespondencyjny Całkiem Zdrowo Karolina Rybarska ul. Czerwieniec 7b, 32-700 Bochnia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu calkiemzdrowo.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.